Necronomicon

Al Azif

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

Mythos poem.

Abdul Alhazred

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

Mythos poem.

Al Azif

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

Mythos poem.

Abdul Alhazred

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

A poem about the necromancer Al-Hazred.

View mvtsicky666's Full Portfolio

Al Azif

Folder: 
Cthulhu Mythos
Author's Notes/Comments: 

Mythos poem.

Abdul Alhazred

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

A poem about the Mad Poet Abdul Alhazred who wrote the Necronomicon.

Abdul Alhazred

Folder: 
Poetry
Author's Notes/Comments: 

A poem about the Mad Poet.

View sicky666's Full Portfolio