Bung-aw (Music Lyrics)

Usa ka adlaw ako naglakaw-lakaw

Usa ka bung-aw ako kining gidungaw

Tubig nga lawom apan matin-aw

May tawo sa ilawom kanako nagtan-awNasayod ko nga ikaw higala

Higala ko nga dili kaila

Nasayod ko ug nasayod ka

Ikaw higala nga dili kailaUsa ka adlaw ako naglakaw-lakaw

Usa ka atabay akong nalantaw

Akong giduol ug akong gidungaw

Ang akong higala usab giuhawHaskang tin-awa, sige tan-awa

Imong higala ila-ilaha

Author's Notes/Comments: 

Urban Traffic

View bluewave's Full Portfolio
Bryan Adam Tomimbang's picture

I like this! - Kevin L.