#them #society #goverment #politics

Them all

Them all

 

We use them all

To bomb them all

To shut them all

And slave them all

To speak them all

How good is

For them all

To save them all

From them all

And to debt them all

Until starve them all

After insurance them all

 

And kill them all

View borbug's Full Portfolio