Plastic

Folder: 
Filipino poems

Taga-ipon ng mga dalahin
upang madali itong bitbitin:

tagapagsilid ng mga lihim
tagabalot ng mahalagang gamit
bahagyang proteksyon
sa tubig,
sa bagyo.

Subalit,

kung marahas na buksan
o kaya'y marahang silipin man lang,
agad ilalantad
ang dalahin,
lihim,
ang mahalagang bitbitin.

Walang tibay
ngunit kung gumaganti ay mahusay;
hindi lilisan
hindi mawawala
sa paligid pa ay maninira.

View kyoksil's Full Portfolio