Paghihintay

Folder: 
Filipino poems
Sumisitsit ang hangin
na nagsusumiksik sa isip.

Binabraso,
   binabayo,
      binubugbog ang bunbunan.

Parang inalkoholan ang mata,
ilong ay nagbabara,
nag-aapoy na salita
sa bibig bumubuga!

Ang katawan na naka-mighty bond sa kama
ay naghihintay na lang sa paglabas
ng hiningang sisira 
 	sa sahig
		na humaharang sa impyerno
	o sa kisame--
		sa langit	 

View kyoksil's Full Portfolio