Putang Ina?

Folder: 
Filipino poems

Nadapa

Nadulas

Naputang Ina!Nahulog

Nalaglag

Naputang Ina!Nagulat

Namulat

Naputang Ina!Natuwa

Nagalak

Naputang Ina!Umibig

Nasaktan

Naputang Ina!Ito lang

Ang alam

Ang Putang Ina!Kahit anong

Emosyon

Ay Putang Ina!Ano nga ba

Ang kahulugan

Ng Putang Ina?

View kyoksil's Full Portfolio
tags: