*Uxoricide

Folder: 
Filipino poems

 

Parang kagat ng langgam ang lason

na lumalamon sa kanyang ugat.

Kumurot sa kanyang diwa ang gunita.

 

Sa simbahan,                                         Sa lawa,

kumukutitap,                                          umiikot,

naghahabulan,                                       nagwawala

ang mga munting ilaw                            ang mga pulang ilaw

kasabay ng awitan                                 kasabay ang sigawan

“Pasko na naman…”                               ng mga sirena.              

 

Isang Maria ang nakaluhod,                   May ulong nakasilong

ulo ay nakayuko,                                    sa ambulansya,

mata ay nakapikit,                                  pinid ang mga mata

nanalangin,                                            habang hinihintay ang buntis na katawan

nagpapasalamat.                                   na nasa laot pa.

 

Isang bagong silang na sanggol            Isang sanggol na nilingkisan ng pusod

ang inilapag sa sabsaban;                     ang sa laot ay iniahon.
Ang lahat ay nagdiwang.                       Nagsigawan ang taong bayan.

 

Isang Jose                                             Isang lalake

ang malugod na nakatanghod,             ang sa pampang ay napiit;    

nakatitig,                                               mga mata ay nanlilisik
sa mag-inang kapiling.                          sa mag-inang nasisid.

 

Binalot na ng lason

ang kanyang isipan;

ang buong katawan.

 

At sa huling singhap

hindi pa rin malingap.

 

Kabayaran daw ito,

sa kung saan,

hindi niya maintindihan.

 

 

 

Author's Notes/Comments: 

*ang pagpatay ng lalake sa kanyang sariling asawa.

View kyoksil's Full Portfolio