HAIKU-Candle

Folder: 
MY FAVORITE HAIKUshe blows a candle

and the darkness

s c a t t e r s
View serene's Full Portfolio