No life

no music

no sunsets

no love

no lightno darkness

no warmth

no passion

no life.

View nate's Full Portfolio