Philophobia

Folder: 
Filipino poems

Kung

mahigpit akong hahagkan

at tahimik na bubulungan.

Malulunod

ang mga

salita.

Aalingawngaw ang pagdududa

sa hilong isip.Bilanggong mga salita ay uungol

mula sa tuyong mga labi.Takot ay kukulog

sa naninikip na dibdib.Pagkabalisa ay mag-ngingitngit

sa malamig,

pawisang katawan.Nanginginig na mga paa

ay dadagundong palayo.Sa katahimikan

ng aking sangtuaryo

mananatiling namamahinga

hanggang sa damdamin

ay mapipi.

View kyoksil's Full Portfolio