Beating the Deadline

Folder: 
Filipino poems

Dalawang oras na kitang tinititigan;

ang maitim at tuwid mong katawan

na kikisap-kisap lamang

sa aking harapan.

Wari ay hinihintay ako

na ika’y utusan

na tawirin

ang puti mong

sandalan.Paano kang nakatatagal

nang nakasandal lang d’yan

habang mata ko’y naluluha

sa katititig sa iyo?Paano ka nakatatagal

sa mag-isang pag-andap,

at paghihintay

ng mga pulpol na daliri

upang utusan ka

na gumalaw;

umusap?Tapos,

kung hindi kaaya-aya

ang iyong inilalahad;

pababalikin ka.Ipapakain sa iyo

ang mga salita

pabalik sa simula.Tapos,

aandap-andap ka ulit;

kikisap-kisap ka ulit;

mag-isa.Dalawang oras na kitang tinititigan.Mangyayari pa kaya na kusa kang magtatakda

ng mga letrang bubuo ng mga salita?

Mangyayari pa kaya na kusa kang maglahad

ng makabuluhang mga talata?Higit sa iyong inaakala ang aking pangangailangan.

Ang katuparan ng aking aking tagumpay

ay ang pagmulat ng iyong kamalayan.

View kyoksil's Full Portfolio