Music Collaboration

Folder: 
Filipino poems

Halika sa aking mundo at umawit.

Subukin mong sabayan ang tumatangis

na mga puting kwerdas sa aking ulo

at vibrato ng mga linya sa noo.

Lapatan mo ng rock ang tugtog kong klasik.Dinggin mo ang de crescendo ko na tinig.

Higit itong lalamyos kung may kahimig▬

akin ang mababa, mataas ang sa’yo.

Halika sa aking mundo.Magpakilala ng panibagong adlib

bago pa tambol ay kumabog sa dibdib.

Umawit hanggang sa pasapit na dulo.

Sa huling kumpas at pawala kong tono;

maiiwang walang saliw ang 'yong tinig

Halika sa aking mundo?

View kyoksil's Full Portfolio