Asusena

Folder: 
Filipino poems

Tinamaan na ng maso

ang kaawa-awang aso;

Ano ang hatol sa kaso?

Ilabas na lang ang maso!

View kyoksil's Full Portfolio