Na Na Na Na Na! [Nursery Rhyme]

Na Na Na Na Na!


What’s this na na na na na?


It’s called music mom!


Then I’ll go- na na na na na!


 

The tune is good!


Thank you mom!


Oh may darling!


You’re welcome!


 

Let’s go again- na na na na na!

 

O yeah- na na na na na!

View kingofwords's Full Portfolio