Redneck Joke (#6)

Folder: 
Redneck Jokes

If you spend more time

Talking with the animals,

Then talking to your spouse,

Then yer a redneck.Copyright Cynthia Jones

Oct.17/2006

View cynthia's Full Portfolio